Vurderingskriterier

Det er viktig at du vet hvilke kriterier du blir vurdert etter. Det er ikke alltid like enkelt å formulere slike kjennetegn på måoloppnåelse like enkelt, men dette er et forsøk. Formuleringene er hverken helt utfyllende eller endelige, så dette er mer et eksempel.

 

Tall og algebra

Kompetansemål: kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekstar 
Under middels Middels Over middels:
  Illustrere innholdet i en matematisk tekst i en figur Oversette en  tekst til et matematisk uttrykk
    Bruke likhetstegnet korrekt
Sette inn opplysninger fra en tekst i en gitt formel Manipulere enkle formler for å finne en variabel Trekke ut  informasjon og se sammenhenger fra et matematisk uttrykk
forstå betydnigen av enkle matematiske symboler bruke enkle matematiske symboler i egne formuleringer forstå og anvende matematiske symboler i avanserte sammenhenger

 

Kompetansemål: bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder 
Under middels Middels Over middels:
Regne ut talluttrykk ved hjelp av kalkulator Taste inn kompliserte talluttrykk korrekt på kalkulator Utnytte matematiske kunnskaper og de mulighetene kalkulatoren gir for å effektivisere kalkuatorbruken
Illustrere matematiske sammenhenger ved hjelp av digitale hjelpemidler Bruke digitale hjelpemidler til å se sammenhenger mellom størrelser Se matematiske sammenhenger og bruke disse til å lage nye modeller 

Kompetansemål: rekne med potensar med rasjonal eksponent og tal på standardform, bokstavuttrykk, formlar, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tal og bokstavar, og bruke kvadratsetningane til å faktorisere algebrauttrykk 
Under middels Middels Over middels:
Bruke potensreglene for heltallige, positive eksponenter Bruke potensreglene for negative og rasjonale eksponenter Forenkle kompliserte potensuttrykk på korrekt måte.
Kunne gjengi potensreglene Forstå størrelsesordner av tall på standardform Forstå hvorfor potensreglene er som de er
Kunne skrive store og små tall på standardform Regne med tall på standardform med digitale hjlepemidler Kunne utnytte standardform til å gjøre beregninger uten digitale hjelpemidler
Kunne trekke sammen bokstavuttrykk men positive heltallsledd Omforme bokstavuttrykk som inneholder parenteser Omforme kvadratiske uttrykk
Regne ut størrelser ved innsetting i formler Gjøre om på formler for å uttrykke en ny varaibel Trekke ut informasjon fra en matematisk formel
Kunne grunnleggende brøkregning Regne ut brudne brøker Trekke sammen og forenkle rasjonale uttrykk
Faktorisere uttrykk ved hjelp av felles faktor Faktorisere uttrykk ved hjelp av nullpunkt Faktorisere uttrykk ved hjelp av kvadratsetninger
Bruke regnerekkefølgen korrekt for hele tall    

Kompetansemål: løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både med rekning og med digitale hjelpemiddel
Under middels: Middels: Over middels:
Løse lineære likninger med heltallige koeffisienter  Løse lineære likninger som inneholder parenteser eller brøker Løse lineære likninger som inneholder parenteser og brøkkoeffisienter
Løse 2.gradslikninger ved hjelp av kalkulatorprogram  Løse 2.gradslikninger ved hjelp av formel Se sammenhengen mellom løsningene av 2.gradslikningene og koeffisientene
Løse lineære ulikheter Løse likninger og likningssett grafisk  Løse ulikheter grafisk
  Bestemme logatritmen til 10-potenser uten digitale hjelpemidler Forstå a=10^lga
Gjengi logaritmesetninger   Bruke logaritmesetningene korrekt og forstå sammenhengen med potensregning
  Løse logaritmelikninger ved regning Løse eksponentiallikninger uten logaritmer der det er hensiktsmessig
  Løse eksponentiallikninger ved regning Løse 2.gradsulikheter ved regning

Kompetansemål: omforme ei praktisk problemstilling til ei likning, ein ulikskap eller eit likningssystem, løyse det og vurdere kor gyldig løysinga er
Under middels Middels Over middels:
  Oversette en problemstilling med 1 variabel til en likning/ulikhet Oversette en problemstilling med flere variabler til en likning eller likningssett
Løse lineære likninger og ulikheter ved regning Løse likningssystemer ved regning Løse 2.gradsulikheter og ikke-lineære likningssystemer ved regning
Relatere løsningen til den praktiske situasjonen Velge ut yldige løsninger Vurdere gyldig løsningsområde for løsningen

Geometri

Kompetansemål gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å
berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar
Under middels Middels Over middels
kunne skille hosliggende og motstående katet til en
vinkel i en rettvinklet trekant
bruke trigonometriske sammenhenger for å finne lengder og vinkler i definerte,
rettvinklete trekanter
se hvordan sinus kan utnyttes for å beregne arealet av vilkårlige trekanter
kunne gjengi defininsjonene av sinus, cosinus og tangens beregne areal av en trekant ut fra to lengder og mellomliggende vinkel i trekanten se sammenhengen mellom arealsetningen og sinussetningen
  bruke sinussetningen og cosinussetningen til å beregne lengder og vinkler i vilkårlige
trekanter
vurdere om sinussetningen kan gi flere mulige
løsninger
    å utnytte de trigonometriske sammenhengene på
en mest mulig hensiktsmessig måte i åpne
problemstillinger

 

Kompetansemål bruke geometri i planet til å analysere og løyse samansette teoretiske og praktiske
problem knytte til lengder, vinklar og areal
Under middels Middels Over middels
kunne beregne lengderien en
rettvinklet trekant ved hjelp
av pytagoras setning
beregne lengder i formlike
figurer
påvise og utnytte formlikhet i ikke-trivielle
sammenhenger
kunne avgjøre hva som er
samsvarende sider i gitte
formlike trekanter
se sammenhengen mellom
arealer og volumer i formlike
figurer
forstå forbindelsen mellom de trigonometriske
sammenhengene og formlikhet

Funksjoner

Kompetansemål gjere greie for funksjonsomgrepet og teikne grafar ved å analysere funksjonsomgrepet
Under middels Middels Over middels
tegne en lineær funksjon ut fra stigningstall og konstantledd tegne grafen til en ikke-lineær funksjon utnytte egenskaper ved funksjonen for en mer effektiv framstilling av den
bestemme topp-, bunn- og skjæringspunkt med aksene grafisk   utnytte egenskaper ved funksjonen for en mer effektiv framstilling av den
    velge en hensiktsmessig framstilling av en funksjon både med og uten digitale hjelpemidler

 

Kompetansemål gjere greie for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utleie ein derivasjonsregel for polynomfunksjonar og bruke denne regelen til å drøfte
Under middels Middels Over middels
  kunne gjengi definisjonen av den deriverte kunne forklare definisjonen av den deriverte og se grafiske sammenhenger
    bruke definisjonen av den deriverte til å derivere 1. og 2.gradsfunksjoner
kunne derivere polynomfunksjoner ved hjelp av derivasjonsregelen kunne avgjøre fortegnet til den deriverte og bruke dette til å bestemme monotoniegenskaper og ekstremalpunkter til en gitt funksjon bruke derivasjon for å bestemme ekstremalpunkter og monotoniegenskaper i åpne problemstillinger

 

Kompetansemål berekne nullpunkt, skjeringspunkt og gjennomsnittleg vekstfart, finne tilnærma verdiar for momentan vekstfart og gje nokre praktiske tolkingar av desse aspekta
Under middels Middels Over middels
bestemme nullpunkt grafisk og digitalt vite at man finner nullpunkt ved å løse likningen f(x)=0 og løse denne likningen  
bestemme skjæringspunkt grafisk og digitalt vite at man finner skjæringspunkter mellom to funksjoner ved å sette dem lik hverandre og løse likningen dette gir  
bestemme stigningstallet for ei rett linje tegne tangenten til en graf i et gitt punkt og bestemme stigningstallet se sammenhengen mellom tangenten og momentan veksthastighet
  beregne gjennomsnittlig veksthastighet ut i fra 2 gitte punkt forstå og bruke matmatiske symboler for å beregne gjennomsnittlig og momentan veksthastighet

 

Kompetansemål lage og tolke funksjonar som beskriv praktiske problemstillingar, analysere empiriske funksjonar og finne uttrykk for ein tilnærma lineær funksjon
Under middels Middels Over middels
plotte empiriske data i et koordinatsystem velge passende inndeling på aksene i et koordinatsystem og trekke den rette linja som passer best til måledata bestemme funksjonsuttrykket for den best tilpassede rette linja manuelt med riktig bruk av benevninger
bruke grafen til å betemme argument (x)- og funksjonsverdier bruke funksjonsuttrykk til å bestemme argument (x)- og funksjonsverdier se sammenheng mellom funksjonsuttrykk og den praktiske situasjonen og oppgi verdier med hensiktsmessige enheter
legge inn empiriske data i et digitalt hjelpemiddel plotte empiriske data på en hensiktsmessig måte med et digitalt hjelpemiddel  
  bruke digitalt hjelpemiddel til å bestemme et lineært funksjonsuttrykk som passer best mulig til de empiriske dataene oppgi koeffisientene i regresjonsuttrykket med passende nøyaktighet

 

Kompetansemål bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte polynomfunksjonar, rasjonale funksjonar, eksponentialfunksjonar
Under middels Middels Over middels
tegne de ulike funksjonstypene ved hjelp av digitalt hjelpemiddel gjenkjenne karakteristiske trekk ved de ulike funksjonstypene (null-, topp- og bunnpunkt, skjæring med aksene og evt. asymptoter) gjenkjenne funksjonstypen og bestemme funksjonsuttrykket ved hjelp av digitale hjelpemidler
  finne null-, topp- og bunnpunkt, skjæring med aksene og skjæringspunkt mellom funksjoner bestemme og begrunne likningene til asymptotene til en rasjonal funksjon ut fra det digitale hjelpemiddelet