Fagdag onsdag 14.05.08

Tidsplan:

Vi møtes ved Byåsen butikksenter

Retur til skolen omtrent 1045

Mål for dagen:

Vi ser på disse målene i læreplanen

Den unge biologen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Funksjon og tilpassing

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Biologisk mangfald

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Ekskursjon til Lavollen, Bymarka

Utstyr du må ha med

Oppgaver

Vi skal oppsøke flere naturtyper. Dere må sjøl orientere dere fram til stedene (se naturtypekartet).

For hver naturtype skal disse oppgavene utføres:

1. Beskriv naturtypen.

Stikkord: abiotiske faktorer terreng lysforhold vindforhold fuktighet jordprofil grunnforhold

2. Foreta en ruteanalyse.

Velg et variert område på 5 ganger 5 meter. Bestem alle plantene du finner i dette området.
Vi deler vegetasjonen inn i:

Bedøm prosentvis dekning av hver art. Lag ei artsliste hvor plantene er oppført under rett sjikt og med dekningsgrad

3. Plukk ut de tre mest karakteristiske artene.

4. Velg tre planter og redegjør for tilpasninger som disse viser til levestedet. Husk de abiotiske faktorene.

5. Let etter insekter i området. Prøv å bestem hvilke arter det er.

Vi kan ta de med for seinere artsbestemmelse. Lag ei artsliste med funnsted.

6. Se etter spor og sportegn. Hvilke dyr stammer disse fra?

7. Observer fugl og fuglesang. Lag en artsliste.  

På Lavollen skal dere gjøre disse oppgavene:

1. Hva har Lavollen blitt brukt til?

2. Hvordan har setervollen blitt til?

3. Finn typiske planter for tørrenga.

4. Hva skiller grantrær som har vokst opp på beitemark fra grantrær som vokser i en skog?

5. Hvordan kan du se at vollen er under forandring?

6. Finn noen tråkksterke arter.

7. Finn eksempler på tørreng og fukteng. Hva skiller de to typene?

8. Finn et eksempel på rikmyr. Hvilke kjennetegn har denne naturtypen?